20
Nov
Off

  ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax) หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า VAT นั้น เป็นภาษีที่ทางรัฐบาลทำการเรียกเก็บเพิ่มขึ้นตามแต่ละขั้นตอนของการผลิตสินค้าและบริการ สำหรับการจำหน่ายและการให้บริการ ภาษีส่วนนี้ทางผู้ประกอบการเป็นคนมีหน้าที่ในการเก็บจากลูกค้าและนำไปจ่ายให้กับรัฐบาล ซึ่งถ้าให้เข้าใจง่ายกว่านั้นก็คือเป็นภาษีที่ผู้ประกอบการทุกรายที่จดทะเบียนการค้าจะต้องเรียกเก็บจากลูกค้าโดยอาจจะอยู่ในรูปแบบที่รวมกับราคาสินค้าไปแล้วหรือเป็นราคาที่คำนวณแยกออกมาต่างหากก็ตามแต่ โดยผู้ประกอบการที่ไมได้เป็นผู้บริโภคคนสุดท้ายจะต้องจ่ายภาษีซื้อ 7% ขณะเดียวกันเวลาจำหน่ายออกไปก็จะเรียกเก็บภาษี 7% นั้นคืนมาด้วย ความเป็นมาของการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ในอดีตนั้นประเทศไทยมีการจัดเก็บภาษีการค้านับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 ทว่านับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา ได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม เหตุเพราะเศรษฐกิจในประเทศไทยช่วงเวลานั้นเกิดการขยายตัวค่อนข้างรวดเร็ว การคลังของประเทศค่อนข้างมีความมั่นคง อีกทั้งกรเก็บภาษีการค้ายังถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม มีความซับซ้อนของระบบภาษีทำให้ไม่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต…