5
Jul
Off

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับภาษีการรับมรดก

3สำหรับคนที่มีเงินทองเหลือล้นหรือว่าอาจจะไม่มีเงินทองมากมายแต่ทว่าก็มีการเป็นห่วงลูกหลาน คนข้างหลังว่าหากตัวเองเสียชีวิตไปแล้วจะอยู่กันอย่างไร กลัวว่าคนที่อยู่ข้างหลังจะลำบากหลายๆ คนก็เลยมีการเก็บหอมรอมริบเงินบางส่วนเอาไว้ให้กับลูกหลานหรือคนข้างหลังได้ใช้ ซึ่งเรียกว่า มรดก แต่เมื่อมีการโอนย้ายทรัพย์สินจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งแล้วก็จำเป็นที่จะต้องมีการเสียภาษีเกิดขึ้นนั่นเอง เราจึงเกิดกฎหมายที่เรียกว่าภาษีมรดกขึ้นและคนที่จะต้องเสียภาษีก็จะเป็นคนที่รักมรดกมาต่อจากผู้ที่เสียชีวิต

ความหมายของภาษีการรับมรดก

ภาษีมรดก คือ ภาษีที่จะถูกจัดเก็บหลังจากที่มีการแบ่งมรดกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งผู้ที่ทำหน้าที่ในการรับมรดกแต่ละคนนั้นก็จำเป็นจะต้องมีการเสียภาษี แต่อัตราในการเสียจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับจำนวนมูลค่าของมรดกที่ได้รับ รวมไปถึงลำดับขั้นของการรับมรดกด้วย สำหรับในประเทศไทยนั้นกำหนดให้ผู้ที่จะต้องเสียภาษีมรดกนั้นเป็นผู้ที่ได้รับมรดกมาในครั้งเดียวหรือหลายๆ ครั้งรวมกันมีมูลค่า 100 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งภาษีมรดกนี้ส่วนใหญ่จะใช้กับประเทศที่มีการพัฒนาไปแล้วในระดับหนึ่ง

คนที่มีหน้าที่เสียภาษีการรับมรดก

ถ้าจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือคนที่ได้รับมรดกต่อจากเจ้าของมรดกที่เสียชีวิตลง โดยอาจจะเป็นการรับมรดกในครั้งเดียวหรือหลายๆ ครั้งรวมกันมีมูลค่าเกิน 100 ล้านบาท จะต้องมีการเสียภาษีส่วนที่เกิน 100 ล้านบาทนี้นั่นเอง ซึ่งหากแบ่งตามกฎหมายสามารถแบ่งได้ 3 ประเภท

2

  1. บุคคลธรรมดา

    • บุคคลที่เป็นสัญชาติไทย ต้องเสียภาษีจากทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ
    • บุคคลที่ไม่ได้มีสัญชาติไทย แต่อาศัยอยู่ในประเทศไทยตามหลักของคนเข้าเมือง ต้องเสียภาษีจากทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ
    • บุคคลที่ไม่ได้มีสัญชาติไทย แต่ได้รับมรดกที่อยู่ในประเทศไทย เสียภาษีเฉพาะทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทย
  2. นิติบุคคลสัญชาติไทย

ประกอบไปด้วยนิติบุคคลที่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย, จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศไทย , นิติบุคคลซึ่งผู้มีสัญชาติไทยมีคนไทยถือหุ้นเกิน 50% ที่ชำระแล้วซึ่งมีสิทธิรับมรดก และนิติบุคคลซึ่งผู้มีสัญชาติไทย มีอำนาจในการบริหารครึ่งหนึ่งของอำนาจการบริหาร ทั้งหมดนี้จะต้องเสียภาษีการรับมรดกที่มีทั้งในและต่างประเทศด้วย

 

  • f

 

  1. หากว่าผู้ที่ได้รับมรดกนั้นเป็นนิติบุคคลแต่ไม่ได้เป็นคนที่มีสัญชาติไทย ทว่ากลับได้รับมรดกที่อยู่ในประเทศไทยก็ให้เสียภาษีเฉพาะมรดกที่อยู่ในประเทศไทยเพียงอย่างเดียวเท่านั้น