25
Jun
Off

ภาษีคืออะไร ทำไมเราต้องจ่าย จ่ายไปเพื่ออะไร

1-1

ภาษี ที่หลายคนคุ้นหูคือเงินที่ถูกเรียกเก็บจากประชาชนทุกคนเพื่อไปพัฒนาประเทศ ภาษีที่เรียกเก็บจะมีอยู่2แบบคือ ภาษีทางตรงเป็นภาษีที่เรียกเก็บจากคนที่มีรายได้จากการทำงานไม่ว่าจะเป็นการค้าขาย งานบริการ หรืออุสาหกรรม ภาษีทางอ้อมเป็นภาษีที่เรียกเก็บจากการที่เราซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆที่เรียกง่ายๆว่า ภาษีมูลค่าเพิ่มนั่นเอง ซึ่งสาเหตุที่คนไทยทุกคนต้องเสียภาษีเพราะนำไปพัฒนาประเทศในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านรายจ่ายของรัฐบาล คมนาคม ไฟฟ้า ขนส่ง สร้างโรงเรียน ถนน และเงินเดือนของข้าราชการเพื่อทำงานบริการให้ประชาชนเช่น ตำรวจ สาธารณะสุข เจ้าหน้าที่ทะเบียนราษฏร์ เป็นต้น

การคิดเงินเก็บภาษีนั้นในแต่ละประเภทจะไม่เหมือนกัน เช่นภาษีบุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของกิจการที่ไม่มีคู่สมรสมีเงินได้เกิน30,000บาทต่อปี จะต้องเสียภาษี ถ้าน้อยกว่าจะได้รับการยกเว้น กรณีที่มีคู่สมรสต้องมีรายได้รวมกันแล้วมากกว่า 60,000ต่อปี และพวกห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคลที่ไม่ได้เป็นนิติบุคคลถ้ามีเงินได้เกิน30,000 ต่อปีก็ต้องเสียภาษีเช่นเดียวกัน

ส่วนที่มาของเงินได้นิติบุคคลจะคำคัญจากกำไรสุทธิตามเงื่อนไขที่ถูกกำหนดไว้แล้ว และเพื่อความเป็นธรรมจึงมีการทำบัญญัติการจัดเก็บที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นกำไร ยอดรายได้ก่อนหักภาษี เงินได้ที่ใช้จ่าย หรือการขายสินค้าออกนอกประเทศ

ในส่วนของรายจ่ายรัฐบาลที่หลายตั้งข้อสงสัยว่าทำไมประชาชนต้องเป็นคนจ่าย แล้วรายจ่ายนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร

รายจ่ายของรัฐบาลในงบประมาณแต่ละปีจะมียอดจำนวนเงินที่แตกต่างกัน เนื่องจากเกิดจากการจัดสรรไปช่วยส่วนต่างๆขึ้นอยู่กับนโยบาลของรัฐบาลแต่ละส่วนที่จะเข้ามาบริหารประเทศ ไม่ว่าจะเป็นรายจ่ายประจำวัน เดือน ปี รายจ่ายที่ต้องนำไปลงทุน ชำระคืนเงินกู้ต่างประเทศ หรือIMF

4

รายจ่ายของรัฐบาลจะจำแนกตามกลุ่มโครงสร้างแผนงานที่จะกอบด้วยรายจ่ายในกลุ่มภารกิจทางเศรษฐกิจได้แก่ ด้านการผลิตสร้างรายได้ ทรัพยากรณ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมพลังงาน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี รวมถึงรายจ่ายของรัฐ  รายจ่ายในกลุ่มภารกิจทางการบริหารได้แก่ การบริหารงานของรัฐบาล พัฒนาะบบการเงิน และสนับสนุนสินค้าในกิจการส่วนพระองค์ และสุดท้ายรายจ่ายในกลุ่มภารกิจทางสังคม คือรายจ่ายที่นำไปพัฒนาประชาชน และความมั่นคงของชาติ

ฉะนั้นภาษีที่เราเสียนั้นจึงมีความหมายเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศมากไม่ว่าจะนำมาเป็นเงินกองทุนหมุนเวียนภายในประเทศ หรือการพัฒนาประเทศในเจริญตามยุคสมัยมากยิ่งขึ้น แต่เงินภาษีนั้นใช่ว่าเราจะได้เสียไปหมดทุกอย่าง บางอย่างเราสามารถนำมาลดหย่อนได้ และเงินจากภาษียังอำนวยความสะดวกกลับมายังประชาชนอย่างเช่น รถเมล์ฟรีเพื่อประชาชนเป็นต้น