8
Dec
Off

หากย้อนไปในสมัยของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิรูปการปกครอง และ โปรดเกล้าฯให้จัดตั้งกระทรวงต่างๆ ขึ้นดันเกิดมีปัญหาเรื่องเงินค่าใช้จ่าย ไมว่าจะเป็นทั้ง เงินเดือนข้าราชการ , ค่าใช้สอยต่างๆ ,  เงินที่ใช้สำหรับปลูกสร้างสถานที่ราชการรวมทั้งบ้านพักข้าราชการ ในตอนนั้นกระทรวงพระคลังในไม่มีเงินพอ เนื่องจากเงินส่วนมากยังคงติดอยู่กับเจ้าภาษีนายอากร รวมทั้งเจ้าขุนมูลนายต่างๆ นอกจากนี้การจัดเก็บเงินรายได้ยังเกิดความหละหลวมไม่ค่อยรัดกุมเท่าไหร่นัก พูดง่ายๆก็คือมีทางรั่วอยู่มาก วิธีการจัดเก็บก็โบราณ ต่อมาเมื่อได้จัดตั้งกระทรวงขึ้น กระทรวงที่ทำหน้าที่จัดเก็บภาษีก็ล้าสมัย ไม่สามารถจัดเก็บหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามความต้องการของรัฐบาลได้ ก็เลยมีการแก้ไขปัญหา โดยส่งให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการ ในการจัดหาเงินผลประโยชน์รวมทั้งเร่งรัดเงินค้าง เพราะฉะนั้นรัฐบาลจำเป็นต้องหาคนที่มีความรู้ความสามารถทำงานเก่ง มาช่วยปรับปรุงแก้ไข ให้เกิดสัมฤทธิผลสมตามความมุ่งหมาย ชาวต่างประเทศผู้มีความรู้ความสามารถ ซึ่งได้เรียกตัวเข้ามาช่วยงานในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ได้แก่…

20
Nov
Off

การจัดเก็บภาษีจากประชาชน รัฐบาลก็จะนำเงินภาษีนั้นไปพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองในหลายๆทาง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ , การศึกษา , การคมนาคม , การสาธารณสุข , การป้องกันประเทศ , รักษาความสงบภายในประเทศ  และอื่นๆอีกมากมาย  เพื่อให้รัฐสามารถดำเนินงานตามหน้าที่ได้ รัฐจำเป็นต้องมีรายได้จำนวนมาก โดยรายได้สำคัญที่สุดก็คือ ภาษีอากรนั่นเอง เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ,  ภาษีเงินได้นิติบุคคล , ภาษีศุลกากร รวมทั้งค่าธรรมเนียมต่าง ๆเป็นต้น ซึ่งรายได้เหล่านี้ กระทรวงการคลังมีหน้าที่เก็บเป็นส่วนมาก เป็นการมอบหมายงานให้แก่กรมสรรพากร ,…

12
Oct
Off

การเก็บภาษีในอินเดีย การทำความเข้าใจในเรื่องโครงสร้างภาษีของอินเดีย ค่อนข้างมีความซับซ้อนยุ่งยาก เพราะฉะนั้นต้องรู้รายละเอียด เช่น จะต้องชำระภาษีอะไรบ้าง มีอัตราเท่าไร มีทั้งแบบเก็บโดยรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น ตามปกติแล้ว รัฐบาลกลางจะเก็บภาษีหลัก ยกตัวอย่างเช่น ภาษีเงินได้ ,  ภาษีทรัพย์สิน , ภาษีดอกเบี้ย , ภาษีกำไรจากส่วนทุน  , ภาษีสรรพสามิต เป็นต้น ส่วนทางรัฐบาลท้องถิ่นจะเก็บ เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม , ภาษีฟุ่มเฟือย  เป็นต้น ภาษีทางอ้อม ภาษีทางอ้อมของอินเดีย จะประกอบด้วยภาษีหลายประเภทเยอะแยะไปหมด…

12
Aug
Off

    ภาษีเงินได้นิติบุคคล จัดได้ว่าเป็นภาษีอากรอีกประเภทหนึ่งที่ถูกบัญญัติเอาไว้ในประมวลรัษฎากร ซึ่งเป็นการจัดเก็บเงินได้ของกลุ่มนิติบุคคลจำพวกบริษัท ห้างร้าน ที่ได้มีการจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียกง่ายๆ ว่าเป็นภาษีที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ ผู้ที่ทำธุรกิจและมีการจดทะเบียนตามกฎหมายจะต้องมีการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลด้วยไม่ใช่นั้นอาจมีความผิดตามข้อกฎหมายในการประกอบธุรกิจได้ด้วยเช่นเดียวกัน ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องทราบ ใครคือคนที่มีหน้าที่เสียภาษีนิติบุคคล บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่เป็นนิติบุคคลถูกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายในประเทศไทย – ประกอบไปด้วย บริษัท จำกัด, บริษัทมหาชน จำกัด, ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน, ห้างหุ้นจำกัด บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่เป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ – แม้ว่าจะเป็นบริษัทต่างชาติแต่หากได้ประกอบธุรกิจในประเทศไทย, ประกอบธุรกิจหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย, แม้ไม่ได้ประกอบธุรกิจในประเทศไทยแต่รับเงินบางอย่างในประเทศไทย, มีลูกจ้างทำการแทนในประเทศไทย จะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลด้วย กิจการที่ดำเนินทางด้านการค้าและหวังผลกำไร –…

5
Jul
Off

สำหรับคนที่มีเงินทองเหลือล้นหรือว่าอาจจะไม่มีเงินทองมากมายแต่ทว่าก็มีการเป็นห่วงลูกหลาน คนข้างหลังว่าหากตัวเองเสียชีวิตไปแล้วจะอยู่กันอย่างไร กลัวว่าคนที่อยู่ข้างหลังจะลำบากหลายๆ คนก็เลยมีการเก็บหอมรอมริบเงินบางส่วนเอาไว้ให้กับลูกหลานหรือคนข้างหลังได้ใช้ ซึ่งเรียกว่า มรดก แต่เมื่อมีการโอนย้ายทรัพย์สินจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งแล้วก็จำเป็นที่จะต้องมีการเสียภาษีเกิดขึ้นนั่นเอง เราจึงเกิดกฎหมายที่เรียกว่าภาษีมรดกขึ้นและคนที่จะต้องเสียภาษีก็จะเป็นคนที่รักมรดกมาต่อจากผู้ที่เสียชีวิต ความหมายของภาษีการรับมรดก ภาษีมรดก คือ ภาษีที่จะถูกจัดเก็บหลังจากที่มีการแบ่งมรดกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งผู้ที่ทำหน้าที่ในการรับมรดกแต่ละคนนั้นก็จำเป็นจะต้องมีการเสียภาษี แต่อัตราในการเสียจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับจำนวนมูลค่าของมรดกที่ได้รับ รวมไปถึงลำดับขั้นของการรับมรดกด้วย สำหรับในประเทศไทยนั้นกำหนดให้ผู้ที่จะต้องเสียภาษีมรดกนั้นเป็นผู้ที่ได้รับมรดกมาในครั้งเดียวหรือหลายๆ ครั้งรวมกันมีมูลค่า 100 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งภาษีมรดกนี้ส่วนใหญ่จะใช้กับประเทศที่มีการพัฒนาไปแล้วในระดับหนึ่ง คนที่มีหน้าที่เสียภาษีการรับมรดก ถ้าจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือคนที่ได้รับมรดกต่อจากเจ้าของมรดกที่เสียชีวิตลง โดยอาจจะเป็นการรับมรดกในครั้งเดียวหรือหลายๆ ครั้งรวมกันมีมูลค่าเกิน 100 ล้านบาท จะต้องมีการเสียภาษีส่วนที่เกิน 100 ล้านบาทนี้นั่นเอง…

15
May
Off

  หากว่ากันตามกฎหมายนั้น ภาษีธุรกิจเฉพาะก็ถือว่าเป็นภาษีประเภทหนึ่งตามประมวลรัษฎากร ซึ่งเป็นการจัดเก็บที่แทนการจัดเก็บภาษีทางการค้าที่ถูกยกเลิกไป โดยภาษีธุรกิจเฉพาะที่ว่านี้โดนเริ่มบังคับใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 ซึ่งมาพร้อมๆ กันกับภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย ใครคือคนที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามชื่อนั้นก็บอกอยู่แล้วจะต้องเป็นผู้ที่ประกอบกิจการซึ่งไม่ว่าจะอยู่ในรูปของ บุคคลธรรมดา, คณะของบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล, กองมรดก, กองทุน, ห้างหุ้นส่วนสามัญ, หน่วยงานเอกชนที่ประกอบกิจการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป และหน่วยงานของรัฐบาล สหกรณ์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่กฎหมายนั้นกำหนดให้อยู่ในข่ายนิติบุคคล ส่วนในกรณีที่ผู้ประกอบการอยู่ในต่างประเทศ ก็จะให้ผู้ที่มีหน้าที่ หรือลูกจ้าง หรือตัวแทน โดยมีอำนาจหน้าที่ในการจัดการแทนโดยตรงที่อาศัยอยู่ในประเทศเป็นคนที่ต้องทำหน้าที่เสียภาษีร่วมกับกิจการที่กล่าวมาทั้งหมด ธุรกิจประเภทใดที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ โดยส่วนมากแล้วธุรกิจที่จะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเงินตรา,…