8
Dec
Off

หากย้อนไปในสมัยของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิรูปการปกครอง และ โปรดเกล้าฯให้จัดตั้งกระทรวงต่างๆ ขึ้นดันเกิดมีปัญหาเรื่องเงินค่าใช้จ่าย ไมว่าจะเป็นทั้ง เงินเดือนข้าราชการ , ค่าใช้สอยต่างๆ ,  เงินที่ใช้สำหรับปลูกสร้างสถานที่ราชการรวมทั้งบ้านพักข้าราชการ ในตอนนั้นกระทรวงพระคลังในไม่มีเงินพอ เนื่องจากเงินส่วนมากยังคงติดอยู่กับเจ้าภาษีนายอากร รวมทั้งเจ้าขุนมูลนายต่างๆ นอกจากนี้การจัดเก็บเงินรายได้ยังเกิดความหละหลวมไม่ค่อยรัดกุมเท่าไหร่นัก พูดง่ายๆก็คือมีทางรั่วอยู่มาก วิธีการจัดเก็บก็โบราณ ต่อมาเมื่อได้จัดตั้งกระทรวงขึ้น กระทรวงที่ทำหน้าที่จัดเก็บภาษีก็ล้าสมัย ไม่สามารถจัดเก็บหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามความต้องการของรัฐบาลได้ ก็เลยมีการแก้ไขปัญหา โดยส่งให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการ ในการจัดหาเงินผลประโยชน์รวมทั้งเร่งรัดเงินค้าง เพราะฉะนั้นรัฐบาลจำเป็นต้องหาคนที่มีความรู้ความสามารถทำงานเก่ง มาช่วยปรับปรุงแก้ไข ให้เกิดสัมฤทธิผลสมตามความมุ่งหมาย ชาวต่างประเทศผู้มีความรู้ความสามารถ ซึ่งได้เรียกตัวเข้ามาช่วยงานในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ได้แก่…

21
Nov
Off

ภาษี คือ เงินที่รัฐบาลบังคับเก็บจากประชาชน เพื่อนำเงินเหล่านั้นมาใช้ในการบริหาร พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า  รวมไปถึงนำมาเป็นเงินเดือนของข้าราชการ , ทหาร ,  ตำรวจ ผู้ซึ่งให้บริการประชาชน การจัดการภาษีเป็นหน้าที่ของกระทรวงการคลัง โดยมอบหมายงานให้แก่กรมสรรพากร ,  กรมศุลกากร และกรมสรรพสามิตเป็นผู้ควบคุมดูแลในการจัดเก็บภาษี โดยปกติแล้ว คนไทยต้องเสียภาษีอะไรกันบ้าง เราจะมาจำแนกให้ดูดังนี้ ทำงาน–เสียภาษีเงินได้ ไม่ว่าจะประกอบอาชีพในนามบุคคล หรือนิติบุคคลก็ตาม ก็ต้องเสียภาษีเงินได้กันทั้งนั้น หากทำงานลูกจ้างทั่วไปจะจัดอยู่ในประเภทภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หากมีรายได้เกิน 50,000 บาท (ไม่มีคู่สมรส) หรือ เกิน…

20
Nov
Off

การจัดเก็บภาษีจากประชาชน รัฐบาลก็จะนำเงินภาษีนั้นไปพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองในหลายๆทาง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ , การศึกษา , การคมนาคม , การสาธารณสุข , การป้องกันประเทศ , รักษาความสงบภายในประเทศ  และอื่นๆอีกมากมาย  เพื่อให้รัฐสามารถดำเนินงานตามหน้าที่ได้ รัฐจำเป็นต้องมีรายได้จำนวนมาก โดยรายได้สำคัญที่สุดก็คือ ภาษีอากรนั่นเอง เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ,  ภาษีเงินได้นิติบุคคล , ภาษีศุลกากร รวมทั้งค่าธรรมเนียมต่าง ๆเป็นต้น ซึ่งรายได้เหล่านี้ กระทรวงการคลังมีหน้าที่เก็บเป็นส่วนมาก เป็นการมอบหมายงานให้แก่กรมสรรพากร ,…

12
Oct
Off

การเก็บภาษีในอินเดีย การทำความเข้าใจในเรื่องโครงสร้างภาษีของอินเดีย ค่อนข้างมีความซับซ้อนยุ่งยาก เพราะฉะนั้นต้องรู้รายละเอียด เช่น จะต้องชำระภาษีอะไรบ้าง มีอัตราเท่าไร มีทั้งแบบเก็บโดยรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น ตามปกติแล้ว รัฐบาลกลางจะเก็บภาษีหลัก ยกตัวอย่างเช่น ภาษีเงินได้ ,  ภาษีทรัพย์สิน , ภาษีดอกเบี้ย , ภาษีกำไรจากส่วนทุน  , ภาษีสรรพสามิต เป็นต้น ส่วนทางรัฐบาลท้องถิ่นจะเก็บ เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม , ภาษีฟุ่มเฟือย  เป็นต้น ภาษีทางอ้อม ภาษีทางอ้อมของอินเดีย จะประกอบด้วยภาษีหลายประเภทเยอะแยะไปหมด…

23
Jan
Off

  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือ ภาษีประเภทหนึ่งที่จะทำการจัดเก็บจากคนทั่วๆ ไป ตามที่กฎหมายได้มีการกำหนดเอาไว้ ซึ่งการเก็บภาษีนั้นผู้ที่จะเสียภาษีต้องมีรายได้ตามที่กำหนด โดยทั่วไปแล้วจะจัดเก็บกันปีละ 1 ครั้ง ซึ่งผู้ที่มีรายได้ทุกคนจะต้องไปแสดงรายการรายได้ที่ตัวเองมีนั้นตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม แต่ก็มีผู้มีรายได้บางประเภทที่กฎหมายกำหนดให้ยื่นเสียภาษีตอนช่วงครึ่งปีสำหรับรายได้ที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีแรกจะได้เป็นการแบ่งเบาการจ่ายค่าภาษีลงไปได้บ้าง ปกติแล้วทุกๆ คนที่มีรายได้จะต้องไปทำการแสดงรายการเงินได้ไม่อย่างนั้นอาจจะโดนเก็บภาษีย้อนหลังหรือมีความผิดตามกฎหมายได้ อย่างไรก็ตามการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้นสามารถมีค่าลดหย่อนได้ตามที่กฎหมายกำหนด และในปี พ.ศ. 2560 นั้นกฎหมายเองก็ได้มีการกำหนดค่าลดหย่อนภาษีแบบใหม่ขึ้น และการเปลี่ยนแปลงการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้นก็จะมีดังต่อไปนี้ เพิ่มค่าลดหย่อนให้กับผู้ที่มีรายได้ทุกๆ คน จากเดิมที่เคยให้ลดหย่อนตัวบุคคลอยู่ที่ 30,000 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 60,000 บาท…

23
Dec
Off

  VAT (Value Added Tax) ก็คือ ภาษีประเภทหนึ่งที่ถูกเรียกเก็บจากบุคคลที่มีการซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆ ซึ่งเป็นการจัดเก็บนอกเหนือจากต้นทุนที่ถูกผลิตขึ้นมาและขายให้กับผู้บริโภคต่างๆ โดยปกติแล้ว Vat ในประเทศไทยปัจจุบันจะถูกกำหนดอยู่ที่ 7% ทว่าก็ยังมีวิธีการหลากหลายสำหรับธุรกิจและองค์กรต่างๆ ที่ต้องการจะหลบเลี่ยงการจ่าย Vat หรือ การพยายามจ่ายให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยกลโกงดังกล่าวนั้นสามารถทำได้ด้วยวิธีการดังนี้ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มทว่าไม่ได้เปิดกิจการจริงๆ – เหตุผลก็เพื่อเป็นการขอคืนภาษี องค์กรบางแห่งก็แจ้งว่าตัวเองนั้นมีการส่งออกสินค้าแต่ในความเป็นจริงกลับไม่ได้มีการส่งสินค้าแต่อย่างใด หรือบางองค์กรก็ไม่ได้มีบริษัทขึ้นมาจริงๆ เลยด้วยซ้ำ โดยการขอคืนภาษีจากการใช้ใบกำกับภาษีปลอมเมื่อทำไปได้สักพักก็จะย้ายหนีไปเปิดกิจการอื่นๆ ต่อและกระทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ การขายใบกำกับภาษี – เป็นองค์กรที่ประกอบธุรกิจจริง ดำเนินการในเรื่องต่างๆ…

20
Nov
Off

  ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax) หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า VAT นั้น เป็นภาษีที่ทางรัฐบาลทำการเรียกเก็บเพิ่มขึ้นตามแต่ละขั้นตอนของการผลิตสินค้าและบริการ สำหรับการจำหน่ายและการให้บริการ ภาษีส่วนนี้ทางผู้ประกอบการเป็นคนมีหน้าที่ในการเก็บจากลูกค้าและนำไปจ่ายให้กับรัฐบาล ซึ่งถ้าให้เข้าใจง่ายกว่านั้นก็คือเป็นภาษีที่ผู้ประกอบการทุกรายที่จดทะเบียนการค้าจะต้องเรียกเก็บจากลูกค้าโดยอาจจะอยู่ในรูปแบบที่รวมกับราคาสินค้าไปแล้วหรือเป็นราคาที่คำนวณแยกออกมาต่างหากก็ตามแต่ โดยผู้ประกอบการที่ไมได้เป็นผู้บริโภคคนสุดท้ายจะต้องจ่ายภาษีซื้อ 7% ขณะเดียวกันเวลาจำหน่ายออกไปก็จะเรียกเก็บภาษี 7% นั้นคืนมาด้วย ความเป็นมาของการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ในอดีตนั้นประเทศไทยมีการจัดเก็บภาษีการค้านับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 ทว่านับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา ได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม เหตุเพราะเศรษฐกิจในประเทศไทยช่วงเวลานั้นเกิดการขยายตัวค่อนข้างรวดเร็ว การคลังของประเทศค่อนข้างมีความมั่นคง อีกทั้งกรเก็บภาษีการค้ายังถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม มีความซับซ้อนของระบบภาษีทำให้ไม่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต…

15
Sep
Off

ภาษีนับได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากสำหรับทุกๆ ประเทศ แต่ละประเทศนั้นมีเงินส่วนใหญ่ในการนำมาพัฒนาประเทศหรือนำมาใช้จ่ายในการทำงานของรัฐบาลเพื่อให้ประเทศมีความเจริญก้าวหน้าให้ถึงที่สุด คนที่เข้าข่ายจะต้องเสียภาษีโดยทั่วไปก็จะเป็นคนที่มีรายได้ตามที่กฎหมายในแต่ละประเทศกำหนด ประเทศไทยเองก็เช่นเดียวกันมีการออกกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องภาษีด้วยเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นสำหรับทุกคนที่มีหน้าที่เสียภาษีก็ควรที่จะต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย ทำไมต้องเสียภาษี ภาษีเป็นสิ่งที่รัฐบาลของทุกประเทศบังคับให้เก็บกับประชาชนทุกคน เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาและบริหารประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นในด้านต่างๆ อาทิ เศรษฐกิจ, สุขอนามัย ทำบัตรทอง, การศึกษา สร้างอาคารหรือห้องเรียนให้กับโรงเรียน, การคมนาคม มีส่วนในการสร้างรถไฟฟ้า ถนน อุโมงค์ จ่ายเงินเดือนให้กับข้าราชการไม่ว่าจะเป็นทหาร ตำรวจ ครู และอื่นๆ  หรือการรักษาความสงบสุขภายในประเทศ รวมไปถึงการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ด้วยไม่ว่าจะเป็นท่อประปา อาคารของราชการ เสาไฟฟ้า ไฟทาง เป็นต้น…

12
Aug
Off

    ภาษีเงินได้นิติบุคคล จัดได้ว่าเป็นภาษีอากรอีกประเภทหนึ่งที่ถูกบัญญัติเอาไว้ในประมวลรัษฎากร ซึ่งเป็นการจัดเก็บเงินได้ของกลุ่มนิติบุคคลจำพวกบริษัท ห้างร้าน ที่ได้มีการจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียกง่ายๆ ว่าเป็นภาษีที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ ผู้ที่ทำธุรกิจและมีการจดทะเบียนตามกฎหมายจะต้องมีการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลด้วยไม่ใช่นั้นอาจมีความผิดตามข้อกฎหมายในการประกอบธุรกิจได้ด้วยเช่นเดียวกัน ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องทราบ ใครคือคนที่มีหน้าที่เสียภาษีนิติบุคคล บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่เป็นนิติบุคคลถูกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายในประเทศไทย – ประกอบไปด้วย บริษัท จำกัด, บริษัทมหาชน จำกัด, ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน, ห้างหุ้นจำกัด บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่เป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ – แม้ว่าจะเป็นบริษัทต่างชาติแต่หากได้ประกอบธุรกิจในประเทศไทย, ประกอบธุรกิจหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย, แม้ไม่ได้ประกอบธุรกิจในประเทศไทยแต่รับเงินบางอย่างในประเทศไทย, มีลูกจ้างทำการแทนในประเทศไทย จะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลด้วย กิจการที่ดำเนินทางด้านการค้าและหวังผลกำไร –…

5
Jul
Off

สำหรับคนที่มีเงินทองเหลือล้นหรือว่าอาจจะไม่มีเงินทองมากมายแต่ทว่าก็มีการเป็นห่วงลูกหลาน คนข้างหลังว่าหากตัวเองเสียชีวิตไปแล้วจะอยู่กันอย่างไร กลัวว่าคนที่อยู่ข้างหลังจะลำบากหลายๆ คนก็เลยมีการเก็บหอมรอมริบเงินบางส่วนเอาไว้ให้กับลูกหลานหรือคนข้างหลังได้ใช้ ซึ่งเรียกว่า มรดก แต่เมื่อมีการโอนย้ายทรัพย์สินจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งแล้วก็จำเป็นที่จะต้องมีการเสียภาษีเกิดขึ้นนั่นเอง เราจึงเกิดกฎหมายที่เรียกว่าภาษีมรดกขึ้นและคนที่จะต้องเสียภาษีก็จะเป็นคนที่รักมรดกมาต่อจากผู้ที่เสียชีวิต ความหมายของภาษีการรับมรดก ภาษีมรดก คือ ภาษีที่จะถูกจัดเก็บหลังจากที่มีการแบ่งมรดกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งผู้ที่ทำหน้าที่ในการรับมรดกแต่ละคนนั้นก็จำเป็นจะต้องมีการเสียภาษี แต่อัตราในการเสียจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับจำนวนมูลค่าของมรดกที่ได้รับ รวมไปถึงลำดับขั้นของการรับมรดกด้วย สำหรับในประเทศไทยนั้นกำหนดให้ผู้ที่จะต้องเสียภาษีมรดกนั้นเป็นผู้ที่ได้รับมรดกมาในครั้งเดียวหรือหลายๆ ครั้งรวมกันมีมูลค่า 100 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งภาษีมรดกนี้ส่วนใหญ่จะใช้กับประเทศที่มีการพัฒนาไปแล้วในระดับหนึ่ง คนที่มีหน้าที่เสียภาษีการรับมรดก ถ้าจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือคนที่ได้รับมรดกต่อจากเจ้าของมรดกที่เสียชีวิตลง โดยอาจจะเป็นการรับมรดกในครั้งเดียวหรือหลายๆ ครั้งรวมกันมีมูลค่าเกิน 100 ล้านบาท จะต้องมีการเสียภาษีส่วนที่เกิน 100 ล้านบาทนี้นั่นเอง…