21
Nov
Off

ปัจจุบันนั้นคนไทยต้องเสียภาษีอะไรบ้าง

ภาษี คือ เงินที่รัฐบาลบังคับเก็บจากประชาชน เพื่อนำเงินเหล่านั้นมาใช้ในการบริหาร พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า  รวมไปถึงนำมาเป็นเงินเดือนของข้าราชการ , ทหาร ,  ตำรวจ ผู้ซึ่งให้บริการประชาชน การจัดการภาษีเป็นหน้าที่ของกระทรวงการคลัง โดยมอบหมายงานให้แก่กรมสรรพากร ,  กรมศุลกากร และกรมสรรพสามิตเป็นผู้ควบคุมดูแลในการจัดเก็บภาษี โดยปกติแล้ว คนไทยต้องเสียภาษีอะไรกันบ้าง เราจะมาจำแนกให้ดูดังนี้

  1. ทำงานเสียภาษีเงินได้ ไม่ว่าจะประกอบอาชีพในนามบุคคล หรือนิติบุคคลก็ตาม ก็ต้องเสียภาษีเงินได้กันทั้งนั้น หากทำงานลูกจ้างทั่วไปจะจัดอยู่ในประเภทภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หากมีรายได้เกิน 50,000 บาท (ไม่มีคู่สมรส) หรือ เกิน 100,000 บาท (กรณีมีคู่สมรส) ในช่วงปีภาษีนั้นๆ ต้องทำเรื่องยื่นแบบภาษีฯ ไม่ว่าจะมีภาษีที่ต้องชำระหรือไม่ก็ตาม
  2. มีรถยนต์ต้องเสียภาษีรถยนต์ โดยเสียเป็นประจำทุกปี ผู้เป็นเจ้าของรถทุกประเภทต้องดำเนินการ ต่อ พรบ. และชำระภาษีรถยนต์ สำหรับภาษีรถยนต์นั้นก็จัดเก็บแตกต่างกันไปตามประเภทรถ เช่น จัดเก็บตามความจุกระบอกสูบ (CC) , จัดเก็บเป็นรายคันไป ,จัดเก็บตามน้ำหนักของรถ เป็นต้น
  3. ทานร้านอาหารต้องเสียมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax : VAT) คือ ภาษีจัดเก็บจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการ รวมไปถึง การจำหน่ายสินค้าหรือบริการนั้นๆ โดยผู้ประกอบกิจการจะเป็นผู้เรียกเก็บจากลูกค้า และนำภาษีมูลค่าเพิ่มไปชำระกรมสรรพากร เรียกง่ายๆว่าเป็นการ ผลักภาระให้แก่ผู้บริโภค นั่นเอง เป็นภาษีทางอ้อมที่คนไทยจำใจต้องรับไว้
  4. นำเงินไปฝากธนาคารต้องเสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ในปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยเงินฝากค่อนข้างต่ำ แม้จะรวมเงินจากทุกธนาคารแล้ว หาก ไม่ถึง 20,000 บาท/ต่อปี จะอยู่ในข้อยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี
  5. ขายของทางอินเตอร์เน็ตต้องเสียภาษีเงินได้ มีรายได้เมื่อไหร่ต้องเสียภาษีเงินได้ กรณีขายในนามบุคคลจะเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หากเป็นในนามของบริษัทจะเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับผู้ขายสินค้าออนไลน์ที่มีรายได้เกิน 8 ล้านบาทต่อปี จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอีกด้วย
  6. ถูกรางวัลชิงโชค ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายทันที เงินรางวัล จะถูกหักทันที่ ภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าสินค้าหรือเงินรางวัลที่ได้รับ
  7. ขายบ้านต้องเสียภาษีจากการขายอสังหาริมทรัพย์ เมื่อขายบ้าน ใดก็ตาม จะต้องเสีย ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย โดยพิจารณาจากราคาประเมิน และ จำนวนปีที่ถือครอง

การเสียภาษี เป็นหน้าที่ของชาวไทยทุกคนในประเทศ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ภาครัฐ และ นำไปพัฒนาสร้างสิ่งต่างๆ ให้บ้านน่าอยู่มากยิ่งขึ้นต่อไป