8
Dec
Off

ประวัติความเป็นมาของกรมสรรพากร

หากย้อนไปในสมัยของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิรูปการปกครอง และ โปรดเกล้าฯให้จัดตั้งกระทรวงต่างๆ ขึ้นดันเกิดมีปัญหาเรื่องเงินค่าใช้จ่าย ไมว่าจะเป็นทั้ง เงินเดือนข้าราชการ , ค่าใช้สอยต่างๆ ,  เงินที่ใช้สำหรับปลูกสร้างสถานที่ราชการรวมทั้งบ้านพักข้าราชการ ในตอนนั้นกระทรวงพระคลังในไม่มีเงินพอ เนื่องจากเงินส่วนมากยังคงติดอยู่กับเจ้าภาษีนายอากร รวมทั้งเจ้าขุนมูลนายต่างๆ นอกจากนี้การจัดเก็บเงินรายได้ยังเกิดความหละหลวมไม่ค่อยรัดกุมเท่าไหร่นัก พูดง่ายๆก็คือมีทางรั่วอยู่มาก วิธีการจัดเก็บก็โบราณ ต่อมาเมื่อได้จัดตั้งกระทรวงขึ้น กระทรวงที่ทำหน้าที่จัดเก็บภาษีก็ล้าสมัย ไม่สามารถจัดเก็บหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามความต้องการของรัฐบาลได้ ก็เลยมีการแก้ไขปัญหา โดยส่งให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการ ในการจัดหาเงินผลประโยชน์รวมทั้งเร่งรัดเงินค้าง เพราะฉะนั้นรัฐบาลจำเป็นต้องหาคนที่มีความรู้ความสามารถทำงานเก่ง มาช่วยปรับปรุงแก้ไข ให้เกิดสัมฤทธิผลสมตามความมุ่งหมาย

ชาวต่างประเทศผู้มีความรู้ความสามารถ ซึ่งได้เรียกตัวเข้ามาช่วยงานในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ได้แก่

– มิสเตอร์ เอฟ.เอช.ไยล์

– มิสเตอร์ ดับบะยู. เอ. เกรแฮม

– มิสเตอร์ ริเวต คาร์แนค

มิสเตอร์ เอฟ.เอช.ไยล์ เป็นชาวอังกฤษ เป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องของระเบียบแบบแผน , กฎหมาย ,  งบประมาณการเงินของอังกฤษอย่างดีเยี่ยม มีประสบการณ์ แถมยังมีความรู้ภาษาต่างประเทศตะวันออกอีกหลายภาษา รัฐบาลไทยจึงได้ขอยืมตัว มิสเตอร์ เอฟ.เอช.ไยล์ มาช่วยราชการงานด้านการคลัง ในพ.ศ. 2440  ด้วยฝีมือของ มิสเตอร์ เอฟ.เอช.ไยล์ ได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างประโยชน์แก่ทางราชการเป็นอย่างมาก ในการปฏิบัติหน้าที่เร่งรัดที่นา ณ เมืองปราจีนเขาได้พบข้อด้อยต่างๆในการจัดเก็บภาษีอากรค่านา ต่อมาได้โปรดให้ขยายการเก็บภาษีอากรออกไปยังมณฑลต่างๆ ยกเว้นมณฑลกรุงเทพฯ ภายหลังเขา ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยาอินทรมนตรีศรีจันทรกุมาร  ส่วนชาวต่างประเทศผู้มีนามว่า มิสเตอร์ ริเวต คาร์แนค เป็นผู้มีความสามารถไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ได้ให้คำแนะนำว่าควรแยกสรรพากรไปไว้ในบังคับบัญชาของกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้แยกจากเจ้าพนักงานคลัง   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริเห็นชอบด้วย จึงได้ทรง ให้นำกรมสรรพากรนอก มาขึ้นตรงต่อกระทรวงมหาดไทย ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2442

ต่อมากรมสรรพากรในและกรมสรรพากรนอก มาได้ขึ้นอยู่กับต่างกระทรวง จึงได้แยกออกเป็นสองกรม แต่พอได้ยกมารวมตัวอยู่ในกระทรวงเดียวกันแล้ว ก็ถึงแก่เวลาสมควรที่จะรวมเข้าให้เป็นกรมเดียวกันได้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ รวมกรมสรรพากรนอกและใน เป็นกรมเดียวกัน แล้วเรียกว่ากรมสรรพากร ในวันที่   2 กันยายน พุทธศักราช 2458 และกรรมสรรพากรก็ถือกำเนิดมาตั้งแต่นั้นจวบมาจนวันนี้นั่นเอง