20
Nov
Off

ท่านทราบหรือไม่ว่าภาษีที่เก็บไปนำไปใช้จ่ายส่วนไดบ้าง

การจัดเก็บภาษีจากประชาชน รัฐบาลก็จะนำเงินภาษีนั้นไปพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองในหลายๆทาง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ , การศึกษา , การคมนาคม , การสาธารณสุข , การป้องกันประเทศ , รักษาความสงบภายในประเทศ  และอื่นๆอีกมากมาย  เพื่อให้รัฐสามารถดำเนินงานตามหน้าที่ได้ รัฐจำเป็นต้องมีรายได้จำนวนมาก โดยรายได้สำคัญที่สุดก็คือ ภาษีอากรนั่นเอง เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ,  ภาษีเงินได้นิติบุคคล , ภาษีศุลกากร รวมทั้งค่าธรรมเนียมต่าง ๆเป็นต้น ซึ่งรายได้เหล่านี้ กระทรวงการคลังมีหน้าที่เก็บเป็นส่วนมาก เป็นการมอบหมายงานให้แก่กรมสรรพากร , กรมศุลกากรและกรมสรรพสามิต แต่นอกจาก 3 กรมนี้ ก็ยังมีหน่วยงานอื่นๆซึ่งทำหน้าที่จัดเก็บภาษีค่าธรรมเนียมเพื่อเป็นรายได้เข้ารัฐอยู่บ้าง เช่น  กรมการขนส่ง , กรมตำรวจ เป็นต้น แต่ว่าจำนวนเงินก็มากไม่เท่า 3 กรมของกระทรวงการคลัง

 

นอกจากจะมีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อการหารายได้แล้ว ยังมีวัตถุประสงค์อื่นๆ ด้วย

ช่วยสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

ภาษีอากร เป็นเครื่องมือคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในประเทศ ช่วยส่งเสริมการลงทุนจากชาวต่างชาติ แต่ยกเว้นภาษีอากรเครื่องจักรและทรัพย์สินอันเข้ามาจากต่างประเทศ

ช่วยควบคุมการบริโภคของประชาชน

เพื่อให้ประชาชนได้เลือกใช้สินค้าเหมาะสมกับฐานะ เลยทำให้ สินค้าฟุ่มเฟือย  หรือสินค้าที่มีโทษที่ไม่ค่อยมีความจำเป็นต่อการครองชีพ  รัฐจึงเอกเก็บภาษีสินค้าเหล่านี้สูงไปด้วย เพื่อให้ ผู้บริโภคได้เกิดความยับยั้งชั่งใจ มีการเลือกใช้ตามความจำเป็น ส่วนสินค้าที่มีความจำเป็น เช่น ยารักษาโรค , นม เป็นต้น  รัฐเก็บภาษีอยู่บ้างแต่น้อย ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนได้ซื้อบริโภคกันได้ทั่วไป ไม่ขาดแคลน

ช่วยรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 

ภาษีอากรจัดเป็นกลไกสำคัญที่ใช้ในการช่วยเศรษฐกิจที่กำลังตกต่ำให้กลับมาฟื้นตัวโดยเร็ว  รวมทั้งมีส่วนสนับสนุนความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ ทำให้ผู้คนมีงานทำ นอกจากนี้ในขณะเศรษฐกิจกำลังตกต่ำ รัฐอาจยกเว้นภาษีอากรบางประเภท เพื่อให้เจ้าของธุรกิจมีเงินเหลือและนำไปปรับปรุงขยายงาน รวมทั้งดำรงสภาพการประกอบการอยู่ต่อไปได้

ใช้กระจายรายได้ของประชาชน 

รัฐเก็บภาษีตามความสามารถของบุคคล เช่น  ผู้มีรายได้มากย่อมเสียภาษีมากกว่า ผู้มีรายได้ปานกลาง ส่วนผู้มีรายได้ต่ำอาจไม่เสียภาษีเลยก็ได้  และเงินรายได้นั้นก็จะถูกนำไปใช้ในกิจการต่าง ๆ ที่จำเป็น โดยต้องส่งผลประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั่วไป เช่น นำเงินภาษีอากรไปสร้างงานตามชนบท จนเกิดการจ้างงานในระดับต่าง ๆ เงินก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนมือ จัดเป็นการกระจายรายได้จากผู้มีรายได้มากไปสู่ผู้มีรายได้น้อยทางอ้อม

ช่วยสนองนโยบายของประเทศชาติ

หากรัฐมีนโยบายบางอย่าง แต่ใช้มาตรการบังคับไม่ได้ ก็ต้องใช้ระบบภาษีอากรเพื่อช่วยในการตัดสิทธิ ให้เกิดขึ้นเพื่อบังคับให้ผู้เสียภาษีปฏิบัติตาม  เช่น นโยบายการส่งเสริมการลงทุน ในกรณีนี้รัฐจะไม่เก็บภาษีอากร อันได้จากการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นการเร่งเร้าให้ผู้มีเงินนำเงินไปลงทุนมากกว่า เป็นต้น