การเสียภาษีหน้าที่ของคนไทยทุกคน

"ภาษี-TAX"

ภาษี” หรือ “Tax” คือเงินที่ถูกเก็บจากประชาชนทุกคนเพื่อไปพัฒนาประเทศ ภาษีที่เรียกเก็บจะมีอยู่2แบบคือ ภาษีทางตรงเป็นภาษีที่เรียกเก็บจากคนที่มีรายได้จากการทำงานไม่ว่าจะเป็นการค้าขาย งานบริการ หรืออุสาหกรรม ภาษีทางอ้อมเป็นภาษีที่เรียกเก็บจากการที่เราซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆที่เรียกง่ายๆว่า ภาษีมูลค่าเพิ่มนั่นเอง

“เพราะการเสียภาษีนั้นเป็นหน้าที่ของทุกคน”

"ภาษีมรดก"

ภาษีมรดก คือ ภาษีที่จะถูกจัดเก็บหลังจากที่มีการแบ่งมรดกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งผู้ที่ทำหน้าที่ในการรับมรดกแต่ละคนนั้นก็จำเป็นจะต้องมีการเสียภาษี แต่อัตราในการเสียจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับจำนวนมูลค่าของมรดกที่ได้รับ รวมไปถึงลำดับขั้นของการรับมรดกด้วย

"ภาษีเงินได้นิติบุคคล"

ภาษีเงินได้นิติบุคคล จัดได้ว่าเป็นภาษีอากรอีกประเภทหนึ่งที่ถูกบัญญัติเอาไว้ในประมวลรัษฎากร ซึ่งเป็นการจัดเก็บเงินได้ของกลุ่มนิติบุคคลจำพวกบริษัท ห้างร้าน ที่ได้มีการจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียกง่ายๆ ว่าเป็นภาษีที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ

"ภาษีธุรกิจเฉพาะ"

ธุรกิจที่จะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเงินตรา, อสังหาริมทรัพย์ เป็นหลัก อันประกอบไปด้วย การธนาคาร, ธุรกิจด้านการลงทุน ธุรกิจด้านหลักทรัพย์ เครดิตฟองซิเอร์, ธุรกิจที่รับประกันชีวิต, ธุรกิจรับจำนำ, ธุรกิจที่ทำหน้าที่คล้ายๆ กับการทำงานของธนาคารพาณิชย์

 • ประวัติความเป็นมาของกรมสรรพากร

  หากย้อนไปในสมัยของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิรูปการปกครอง และ โปรดเกล้าฯให้จัดตั้งกระทรวงต่างๆ ขึ้นดันเกิดมีปัญหาเรื่องเงินค่าใช้จ่าย ไมว่าจะเป็นทั้ง เงินเดือนข้าราชการ , ค่าใช้สอยต่างๆ...
 • ปัจจุบันนั้นคนไทยต้องเสียภาษีอะไรบ้าง

  ภาษี คือ เงินที่รัฐบาลบังคับเก็บจากประชาชน เพื่อนำเงินเหล่านั้นมาใช้ในการบริหาร พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า  รวมไปถึงนำมาเป็นเงินเดือนของข้าราชการ , ทหาร ,  ตำรวจ...
 • ท่านทราบหรือไม่ว่าภาษีที่เก็บไปนำไปใช้จ่ายส่วนไดบ้าง

  การจัดเก็บภาษีจากประชาชน รัฐบาลก็จะนำเงินภาษีนั้นไปพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองในหลายๆทาง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ , การศึกษา , การคมนาคม , การสาธารณสุข ,...
 • มาดูกันว่าในต่างประเทศมีการเรียกเก็บภาษีอย่างไร

  การเก็บภาษีในอินเดีย การทำความเข้าใจในเรื่องโครงสร้างภาษีของอินเดีย ค่อนข้างมีความซับซ้อนยุ่งยาก เพราะฉะนั้นต้องรู้รายละเอียด เช่น จะต้องชำระภาษีอะไรบ้าง มีอัตราเท่าไร มีทั้งแบบเก็บโดยรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น ตามปกติแล้ว รัฐบาลกลางจะเก็บภาษีหลัก ยกตัวอย่างเช่น...
 • การเปลี่ยนแปลงค่าลดหย่อน ภงด. ของบุคคลธรรมดาปี 60 มีอะไรบ้าง

    ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือ ภาษีประเภทหนึ่งที่จะทำการจัดเก็บจากคนทั่วๆ ไป ตามที่กฎหมายได้มีการกำหนดเอาไว้ ซึ่งการเก็บภาษีนั้นผู้ที่จะเสียภาษีต้องมีรายได้ตามที่กำหนด โดยทั่วไปแล้วจะจัดเก็บกันปีละ 1 ครั้ง ซึ่งผู้ที่มีรายได้ทุกคนจะต้องไปแสดงรายการรายได้ที่ตัวเองมีนั้นตั้งแต่เดือนมกราคม...
 • กลโกง VAT ที่มักใช้กันอยู่เป็นประจำ

    VAT (Value Added Tax) ก็คือ ภาษีประเภทหนึ่งที่ถูกเรียกเก็บจากบุคคลที่มีการซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆ ซึ่งเป็นการจัดเก็บนอกเหนือจากต้นทุนที่ถูกผลิตขึ้นมาและขายให้กับผู้บริโภคต่างๆ โดยปกติแล้ว Vat ในประเทศไทยปัจจุบันจะถูกกำหนดอยู่ที่...
 • สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม

    ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax) หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า VAT นั้น เป็นภาษีที่ทางรัฐบาลทำการเรียกเก็บเพิ่มขึ้นตามแต่ละขั้นตอนของการผลิตสินค้าและบริการ สำหรับการจำหน่ายและการให้บริการ...