การเสียภาษีหน้าที่ของคนไทยทุกคน

"ภาษี-TAX"

ภาษี” หรือ “Tax” คือเงินที่ถูกเก็บจากประชาชนทุกคนเพื่อไปพัฒนาประเทศ ภาษีที่เรียกเก็บจะมีอยู่2แบบคือ ภาษีทางตรงเป็นภาษีที่เรียกเก็บจากคนที่มีรายได้จากการทำงานไม่ว่าจะเป็นการค้าขาย งานบริการ หรืออุสาหกรรม ภาษีทางอ้อมเป็นภาษีที่เรียกเก็บจากการที่เราซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆที่เรียกง่ายๆว่า ภาษีมูลค่าเพิ่มนั่นเอง

“เพราะการเสียภาษีนั้นเป็นหน้าที่ของทุกคน”

"ภาษีมรดก"

ภาษีมรดก คือ ภาษีที่จะถูกจัดเก็บหลังจากที่มีการแบ่งมรดกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งผู้ที่ทำหน้าที่ในการรับมรดกแต่ละคนนั้นก็จำเป็นจะต้องมีการเสียภาษี แต่อัตราในการเสียจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับจำนวนมูลค่าของมรดกที่ได้รับ รวมไปถึงลำดับขั้นของการรับมรดกด้วย

"ภาษีเงินได้นิติบุคคล"

ภาษีเงินได้นิติบุคคล จัดได้ว่าเป็นภาษีอากรอีกประเภทหนึ่งที่ถูกบัญญัติเอาไว้ในประมวลรัษฎากร ซึ่งเป็นการจัดเก็บเงินได้ของกลุ่มนิติบุคคลจำพวกบริษัท ห้างร้าน ที่ได้มีการจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียกง่ายๆ ว่าเป็นภาษีที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ

"ภาษีธุรกิจเฉพาะ"

ธุรกิจที่จะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเงินตรา, อสังหาริมทรัพย์ เป็นหลัก อันประกอบไปด้วย การธนาคาร, ธุรกิจด้านการลงทุน ธุรกิจด้านหลักทรัพย์ เครดิตฟองซิเอร์, ธุรกิจที่รับประกันชีวิต, ธุรกิจรับจำนำ, ธุรกิจที่ทำหน้าที่คล้ายๆ กับการทำงานของธนาคารพาณิชย์

 • หนี้สินหมุนเวียน และหนี้สินไม่หมุนเวียน แตกต่างกันอย่างไร ?

  ‘หนี้สิน’ มีการแบ่งออกเป็นแบ่งตามระยะเวลา สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ หนี้สินหมุนเวียน กับ หนี้สินไม่หมุนเวียน ถึงแม้ว่าการสร้างหนี้จะ...
 • ลดหย่อนภาษี คืออะไร รู้ไว้ก่อนเสียสิทธิกันเถอาะ

  การเสียภาษีเป็นหน้าที่ของประชาชนคนไทยทุกคน แต่ถึงกระนั้นก็ยังมีเนื้อหาอีกมากมายที่คุณควรรู้ นั่นก็คือ ค่าลดหย่อนภาษี ที่อยากให้คุณรู้ไว้ คุณจะได้ไม่เสียสิทธิที่ควรได้รับ ลดหย่อนภาษี คือ รายการต่างๆซึ่งกฎหมายได้กำหนดไว้ ให้นำไปหักจากเงินได้เพิ่มขึ้น โดยหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว...
 • มาทำความรู้จักหนี้ครัวเรือนคืออะไร และส่งผลอย่างไรต่อเรา ?

  หนี้ครัวเรือน คือ หนี้สินของบุคคลที่กู้ยืมมาจากสถาบัน , องค์กรรวมทั้งแหล่งเงินทุนอื่นๆ โดยผู้กู้มีหน้าหนี้จะต้องนำหนี้มาชำระคืนในอนาคต หนี้ครัวเรือน ในทัศนะของธนาคารแห่งประเทศไทย คือ หนี้ของบุคคลที่ได้มาจากการกู้ยืมเงิน เพื่อนำไปซื้อบ้าน...
 • รู้ไว้ใช่ว่ากับ หนี้สาธารณะคืออะไร ?

  หนี้สาธารณะอีกชื่อหนึ่งคือหนี้ของรัฐบาล เป็นหนี้ที่ผู้ดูแล คือ รัฐบาลกลาง , หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น , องค์กรของรัฐ รวมไปถึง รัฐวิสาหกิจ...
 • รู้ไว้ ถ้าไม่ยื่นภาษี จะมีผลอย่างไรนะ

  ดอกเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม จัดเป็นบทลงโทษสำหรับผู้ไม่ยื่นภาษี และในบางกรณีอาจมีโทษทางอาญาอีกด้วย ซึ่งพิจารณาตามความผิดว่าเป็นเรื่องร้ายแรงแค่ไหน ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่… ไม่ชำระภาษีตามกำหนดเวลา จะต้องเสียเงินร้อยละ...
 • การตรวจสอบการเสียภาษีย้อนหลัง ทำอย่างไร ?

  การหนีภาษีในประเทศไทยจะทำได้ยากขึ้น แต่ถึงอย่างไรก็ไม่ควรหลีกเลี่ยง เพราะกรมสรรพากรมีเครื่องมืออันทันสมัยมากขึ้น อีกทั้งยังมีร่างกฎหมายฉบับใหม่ ที่จะให้สถาบันการเงินส่งข้อมูลทางการเงินให้กรมสรรพากรอีกด้วย การเก็บภาษีย้อนหลัง คืออะไร ? การเก็บภาษีย้อนหลัง คือ การปราบปรามทางภาษีอากร โดยมีการดำเนินการภายใน...
 • ประวัติความเป็นมาของกรมสรรพากร

  หากย้อนไปในสมัยของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิรูปการปกครอง และ โปรดเกล้าฯให้จัดตั้งกระทรวงต่างๆ ขึ้นดันเกิดมีปัญหาเรื่องเงินค่าใช้จ่าย ไมว่าจะเป็นทั้ง เงินเดือนข้าราชการ , ค่าใช้สอยต่างๆ...